Uslovi korišćenja

 1. AUTORSKA PRAVA

  1. Subotica.biz ima isključiva autorska prava na Subotica.biz portalu i na pojedinim elementima koji ga čine (tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi). Neovlašćeno korišćenje ovih elemenata ili portala u celosti bez izričite dozvole u pisanoj formi izdate od Subotica.biz kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri. Prenošenje sadržaja sa Subotica.biz internet stranice je dozvoljena samo uz obaveznu prethodnu saglasnost Subotica.biz , uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Subotica.biz internet stranice.

  2. Subotica.biz portal sadrži i elemente na kojima isključiva autorska prava imaju druga lica, a to su sadržaji korisnika usluga, oglašivača, poslovnih partnera, i besplatnog sadržaja. Bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Subotica.biz, druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci autorskih prava. Postavljanjem unosa na ovaj sajt, saglasni ste da isti postane vidljiv svakom posetiocu Subotica.biz portala.

  3. Subotica.biz zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa Subotica.biz portala kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

 2. ZASNIVANJE I PRESTANAK ČLANSTVA

  1. Registracija članstva na portal Subotica.biz ima više opcija. [OBJAŠNJENJE PAKETA]

  2. Članom može postati svako registrovano pravno lice. Članom se postaje prijavljivanjem na Subotica.biz portal, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i davanjem saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti. Član daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih član pristupa, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja.

  3. Verifikacija članstva se zasniva klikom na verifikacioni e-mail koju je Subotica.biz portal poslao putem elektronske pošte na adresu koju je član naznačio prilikom započinjanja postupka registracije. Subotica.biz ima pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju bilo kom članu u bilo kom trenutku. Takođe, ima pravo da otkaže članstvo i pristup portalu u bilo koje vreme, bez obrazloženja. Svi prikupljeni podaci mogu biti upotrebljeni kao dokaz z skladu sa zakonima Republike Srbije.

 

 1. OBAVEZE ČLANOVA

  1. Članovi su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Subotica.biz portala internet stranice, a koju su izabrali prilikom registracije, kao i da ništa od toga ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, članovi to čine na isključivu sopstvenu odgovornost.

  2. Subotica.biz zadržava pravo da ukloni sve eksterne i/ili interne adrese i sadržaje za koje nađe da ne odgovaraju svrsi portala.

  3. Članovima i posetiocima se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj koji je generisao Subotica.biz portal kao i da na bilo koji drugi način blokiraju ili onemogućavaju njegov nesmetani rad. Članovi ne smeju da preuzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Subotica.biz portal (DDOS napadi). Član se obavezuje da nadoknadi svaku štetu koju prouzrokuje.

 2. NEDOSTUPNOST PORTALA

  1. Subotica.biz nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga. Subotica.biz portal može biti privremeno nedostupan radi redovnog održavanja sistema/unapređenja sistema.

  2. Subotica.biz ima pravo izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji. Ukoliko član prilikom izmene ovih uslova izričitno ne komunicira da se ne slaže sa promenama u roku od 8 dana, smatra se da se on slaže sa promenama.